DOBÓR MATERIAŁÓW

NAZWA:

Materiał FPM

KAUCZUK FLUOROWY - FKM/FPM

OPIS

Jest to polimer monomerów zawierających fluor, głównie fluorku winilidenu i sześciofluoropropylenu lub fluorku winilidenu i trójchloroetylenu. Zawartość fluoru zapewnia niepalność. Wulkanizaty kauczuku fluorowego odznaczają się szczególną odpornością cieplną i chemiczną. Odporny jest na ozon, promieniowanie ultrafioletowe, agresywne związki chemiczne, oleje i paliwa. Elastomery fluorowe wykazują niewielką przepuszczalność gazów i minimalny spadek wagi w warunkach pracy w próżni.

Eriks mieszanki FPM na oringi

DOBRA ODPORNOŚĆ BRAK ODPORNOŚCI
 • oleje i smary mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi
 • węglowodory aromatyczne i alifatyczne
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC)
 • oleje syntetyczne do silników lotniczych
 • stężone roztwory ługu sodowego i kwasów
 • ketony
 • estry
 • etery małocząsteczkowe np. octan
 • kwasy organiczne np. octowy i mrówkowy
 • gorącą wodę
 • parę wodną
ZAKRES TEMPERATUROWY: -20°C do +200 °C, krótkotrwale do 230°C

Uwaga: podany zakres temperatury pracy odnosi się do badań w powietrzu i niejednokrotnie nie pokrywa się z zakresem obowiązującym w innych mediach. Odporność na poszczególne media wulkanizatu FKM/FPM zawiera załączona tabela odporności chemicznej.